zondag 19 januari 2014

Halve waarheden regeren Volendam


KLADBLOK

                                             


Dorpspolitiek kan treurige vormen aannemen. Wie daar bewijs voor zoekt kan zeker in Edam-Volendam terecht. De huisvesting van ambtenaren in de aangekochte panden van Uitwaterende Sluizen dat naar Alkmaar vertrok is een langdurige soap geworden. Voor- en tegenstanders in de gemeenteraad hebben de tegenstellingen laten escaleren in een gepolariseerde situatie die over de hoofden van kiezers wordt uitgevochten. Het zijn vooral de collegepartijen Volendam|80 en het CDA die bij de bevolking de indruk wekken dat het einde der tijden zal zijn aangebroken als ambtenaren in Edam gaan werken.

Het college benut trucs, halve waarheden en vertragingstactieken om het meerderheidsbesluit  -ambtenaren ook in de panden in Edam aan het werk te zetten-, niet te hoeven uitvoeren. Van integer besturen is al lang geen sprake meer en het leidde tot het vertrek van een wethouder (Luyckx, PvdA).

Een andere soap voltrekt zich rond het voornemen van het college om het centrum van Volendam op de schop te nemen en van een aantal duizenden  nieuwe vierkante meters winkeloppervlak te voorzien. Ook bij dit onderwerp is een wethouder gesneuveld (W.Runderkamp, VD|80) omdat hij het vertrouwen van de winkeliers en het grootste deel van de gemeenteraad had verspeeld. De trekker van het centrumplan is wethouder Marisa Kes (VD|80) die nogal eens de neiging heeft om te laten zien dat ze democratie en inspraak alleen maar hinderlijk vindt. Haar belangrijkste argument voor het megalomane centrumplan is dat ze het percentage van inkopen in de eigen gemeente van 80% te laag vindt. Daarmee hoopt ze de ondernemers uit het centrum van Volendam mee te krijgen.  Het is een gelegenheidsargument. Met aantrekkelijke winkelsteden als Amsterdam, Purmerend, Hoorn en Alkmaar in de nabijheid is het voor 80% inkopen doen in de eigen gemeente een percentage waar ondernemers in vergelijkbare dorpen blind voor zouden tekenen. Het is heel hoog en een bewijs van trouw van de Volendamse consument aan de eigen ondernemers.

Wethouder Kes (VD|80) presenteerde het plan in de raadsvergadering van 28 februari 2013. De gemeenteraad zag het volstrekt niet zitten, wees het voorstel in deze vorm af en stuurde de wethouder terug met de boodschap om bij het begin te beginnen en eerst maar eens te informeren bij ondernemers en consumenten over hun wensen. Dat is nog steeds niet gebeurd. Wel heeft de wethouder in december een bestemmingsplan voor het centrum voorgelegd dat de realisatie van haar wensen niet in de weg stond. De gemeenteraad keurde het plan goed onder het motto dat het geen dwingende ontwikkelingen betrof en slechts maximale mogelijkheden op de lange termijn vastlegde. De stemming in de gemeenteraad was dat men de voorkeur gaf aan geleidelijke ontwikkelingen met de nadruk op kleinschaligheid
.
Voor wethouder Kes was het echter het moment waarop ze had gewacht om met haar plannen verder te gaan.  Voelt de gemeenteraad zich nu bedrogen? Dat staat nog niet vast. Wordt de kiezer bedrogen met sussende woorden in de gemeenteraad. Ook dat staat niet vast, er is twijfel over wat sommige partijen aan de ene kant zeggen en aan de andere kant laten gebeuren. De procedure die moet leiden tot een plan voor het centrum is inmiddels weer in volle gang. Het wordt uitgevoerd door het bedrijf WPM. WPM is een van de grotere projectontwikkelaars voor winkelcentra, doet aan bouwmanagement en beheert parkeergarages. Bepaald geen bedrijf dat zonder eigen belangen, onafhankelijk en objectief kan adviseren. Formeel werkt WPM in opdracht van de gemeente. Dat is een halve waarheid. Informeel zijn haar opdrachtgevers investeerders die er de voorkeur aan geven dat de route via de gemeente loopt omdat het een grotere garantie op resultaat geeft. Het is een constructie die eigenlijk afgewezen zou moeten worden omdat het een bedrieglijke constructie is. Voor een objectief en betrouwbaar onderzoek doe je als gemeente beroep op een volstrekt onafhankelijke adviseur.

Het is dan ook geen wonder dat een overgrote meerderheid van de ondernemers in het centrum geen vertrouwen heeft in de gang van zaken die hen wordt opgedrongen. Ook consumenten lijken niet te wachten op een grootschalige verbouwing van het centrum. Opvallend is dan ook dat de vragen en stellingen waarmee WPM in de ‘inspraak’ aan de slag gaat verre van neutraal zijn. Ze zijn afgestemd op het gewenste resultaat.

Wethouder Kes (VD|80) lijkt haar uiterste best te doen om nog voor de verkiezingen in maart de zaak af te ronden en lijkt daarmee meer de belangen van een paar investeerders te dienen dan, zoals van haar verwacht zou mogen worden, die van de ondernemers en consumenten. Als de gemeenteraad niet onmiskenbaar laat zien waar ze staat, zal de wethouder die ruimte gebruiken om haar zin door te drijven.

Ondertussen rijzen er vragen over de positie van burgemeester W. van Beek (CDA). In zijn dubbele rollen als voorzitter van de gemeenteraad, voorzitter van het college van B&W en portefeuillehouder voor financiën, lijkt hij al lang niet meer boven de partijen te staan en het desastreuze beleid van wethouder Kes te steunen.
1 opmerking:

 1. Uit een brief van het college blijkt dat de avond slechts bedoeld is voor een select clubje dat door de ondernemers in Volendam en ondernemers in Edam is aangewezen. Op hen rust een zware verantwoordelijkheid. Raadsleden mogen wel aanwezig zijn als ze maar hun mond houden. Inhoud brief:
  Geachte leden van de gemeenteraad,
  Het is u bekend dat wij op 20 januari 2014 een ondernemerspanel organiseren over de
  ontwikkelingsvisie voor het dorpshart van Volendam. In onze brief van 16 december 2013 hebben wij u
  geïnformeerd over het inspraaktraject dat wij doorlopen voor de ontwikkelingsvisie. Daarin hebben wij
  aangekondigd dat wij deze bijeenkomst voor het ondernemerspanel organiseren (een datum was toen
  nog niet bekend) en dat op 27 januari 2014 een openbare inspraakavond plaatsvindt.
  Het doel van het ondernemerspanel is om te discussiëren met ondernemers over de ontwikkelingsvisie.
  Om vruchtbaar te kunnen discussiëren is het aantal deelnemers aan het panel beperkt. De aanwezige
  ondernemers zijn op voorspraak van Ondernemend Volendam en Ondernemend Edam uitgenodigd.
  Het is de bedoeling dat de discussie inhoudelijk gevoerd wordt, zonder achterliggende politieke
  motieven. Om deze reden zijn namens de gemeente alleen de ambtelijk projectleider en enkele
  deskundigen van WPM aanwezig. Er zullen geen leden van ons college aanwezig zijn.
  Op de website groot-waterland.nl wordt in een publicatie de indruk gewekt dat wethouder Kes namens
  het college aanwezig zal zijn bij het ondernemerspanel. Dat is niet het geval. De publicatie is overigens
  buiten ons medeweten tot stand gekomen.
  Het betreft een uitnodiging aan de leden van het ondernemerspanel om de bijeenkomst op 20 januari
  2014 bij te wonen. Het is een email van de projectleider, die oorspronkelijk door hem is ondertekend.
  Degene die het stuk heeft aangeleverd bij groot-waterland.nl heeft de ondertekening gewijzigd in
  “wethouder M. Kes”. Het oorspronkelijke bericht is als bijlage bij deze brief gevoegd (omwille van de
  privacy zijn de emailadressen van de ontvangers onleesbaar gemaakt).
  Verschillende raadsleden hebben per email aangegeven bij het ondernemerspanel aanwezig te zullen
  zijn. Zoals gezegd zijn wij hier geen voorstander van omdat het ondernemerspanel bedoeld is voor
  inhoudelijke en niet voor politieke discussie, maar wij willen raadsleden de toegang tot het
  ondernemerspanel niet ontzeggen. Als u besluit om bij het ondernemerspanel aanwezig te zijn,
  verzoeken wij u om niet actief te participeren.

  BeantwoordenVerwijderen